Privacy Policy

Mo2vation, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69393893, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:
Mo2vation
T.a.v. Gillian de Bruin
Pijperstraat 58b
3034 BK Rotterdam
E-mail: contact@mo2vation.nl

Mo2vation acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacy policy, die het privacybeleid van Mo2vation omvat, wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Mo2vation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een overeenkomst met ons aangaat, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via de contactpagina op de website www.mo2vation.nl of door ons een e-mail te sturen). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@mo2vation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Mo2vation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen als u uw contactgegevens achterlaat op de contactpagina op de website mo2vation.nl;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder*;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om uitvoering te geven aan overeenkomsten;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Mo2vation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

* Als u niet langer nieuwsbrieven/reclamefolders of andere commerciële (e-mail-) berichten van ons wenst te ontvangen, dan kun u dit per email (contact@mo2vation.nl) aan ons laten weten. Dan verwijderen we uw gegevens uit dergelijke bestanden.

Als u klant bent bij Mo2vation en u vraagt ons om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mo2vation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Mo2vation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zoals in deze privacy policy genoemd) of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijn(en).

Delen van persoonsgegevens met derden

Mo2vation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van u gegevens. Mo2vation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

Cookies

Wij maken op www.mo2vation.nl gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Cookies uitschakelen:

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy policy is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals LinkedIn, Instagram, Twitter) waar u door middel van een link op onze website kunt komen. Als u doorklikt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacy policy van de betreffende website/platform moeten lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie, verwijdering bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@mo2vation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mo2vation zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mo2vation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Mo2vation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

dan contact op met onze klantenservice of via contact@mo2vation.nll.

Wijzigen privacy policy

Mo2vation heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacy policy van Mo2vation te raadplegen.