ALGEMENE VOORWAARDEN MO2VATION

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Mo2vation

1.2 Dienst: het verzorgen van één op één trainingen, coachingtrajecten en groepstrainingen.

1.3 Gebruiker: de gebruiker van de Dienst, in zijn hoedanigheid van consument, dan wel rechtspersoon of andere onderneming in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Inschrijfformulier: het digitale, dan wel hardcopy formulier, verkregen van Mo2vation, waarmee Gebruiker zich aanmeldt voor de Dienst.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Gebruiker en Mo2vation ex artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.

1.6 Partij(en): Gebruiker en Mo2vation individueel, dan wel gezamenlijk.

1.7 Mo2vation: de eenmanszaak Mo2vation, kantoorhoudend aan de Pijperstraat 58b, Rotterdam Crooswijk.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere proefles, aanbieding, offerte, producten nieuwsbrief en cadeaubon, alle intake formulieren, Inschrijfformulieren, vragenlijsten, schriftelijke verklaringen, overeenkomsten tussen Gebruiker en Mo2vation, alsmede alle contacten en/of (rechts)handelingen, etc. tussen Partijen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle directieleden, medewerkers, ondergeschikten van Gebruiker alsook op alle Partij(en) die gebruik maken van de Dients. (zoals sportscholen etc.)

2.3 De Overeenkomst tussen Mo2vation en Gebruiker komt tot stand door aanvaarding van en akkoord met het voorstel dat Mo2vation schriftelijk al dan niet op elektronische wijze aan Gebruiker doet toekomen. Aanvaarding en akkoord van Gebruiker vinden te allen tijde per e-mail plaats.

2.4 Door aanvaarding en akkoord door Gebruiker van het voorstel, verklaart Gebruiker tevens akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, vragenlijsten, etc. die integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

2.5 Door aanvaarding en akkoord van het voorstel van Mo2vation, verleent Gebruiker automatisch toestemming voor het ontvangen van commerciële uitingen van Mo2vation, al dan niet via elektronische weg, alsook voor het ontvangen van (ongevraagde) motivatie e-mails, applicaties (apps), etc. als onderdeel van de Dienst.

2.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om enige rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mo2vation.

Artikel 3. Verplichtingen

 

3.1 Mo2vation zal zich adequaat, zoals een goed vakman betaamt inspannen om de Dienst naar beste kunnen en zonder onderbreking te verlenen aan Gebruiker, daarbij zoveel als mogelijk rekening houdend met de stand van de wetenschap zoals dat ten tijde van het verstrekken de Dienst gold.

3.2 Ondanks dat Mo2vation haar uiterste best doet om de Dienst zonder onderbreking aan Gebruiker te verlenen, kan Mo2vation dit nimmer aan Gebruiker garanderen

3.3 In geval de Dienst wordt onderbroken of indien trainingen uitvallen, zal de Dienst in overleg op een ander voor Partijen geschikt moment worden voortgezet of zullen trainingen worden ingehaald op een ander voor Partijen geschikt moment.

3.4 In geval de situatie zoals uiteengezet in artikel 3.3 zich voor doet, is Mo2vation nimmer in verzuim.

3.5 Alvorens Gebruiker gebruik gaat maken alsook indien Gebruiker gebruik maakt van de Dienst, staat Gebruiker zelf in voor zijn of haar gezondheidstoestand, medische situatie en conditieniveau. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vooraf naar waarheid en adequaat (uit eigen beweging) inlichten van Mo2vation over zijn/haar gezondheid, medische situatie en conditieniveau. Dit geldt ook in het geval dat proeflessen door Gebruiker zijn gevolgd.

3.6 Gebruiker staat ervoor in dat de Overeenkomst naar behoren en conform de afspraken wordt nagekomen.

Artikel 4 . Betaling, prijzen en prijswijzigingen

4.1 Het aantal te volgen trainingen en het daarvoor verschuldigde bedrag zullen naar aanleiding van het intakegesprek worden vastgesteld.

4.2 Maandelijks, aan het einde van iedere maand zal Mo2vation de Gebruiker voor de gevolgde en/of verzorgde trainingen factureren, tenzij een andere wijze van betaling tussen Partijen vooraf is overeengekomen.

4.3 De door Mo2vation gehanteerde betalingstermijn is dat de betaling geschiedt vooraf de eerste training na ontvangst factuur.

4.4 Gebruiker staat in voor tijdige betaling van de factuur, danwel dat tijdige en volledige betaling op andere wijze geschiedt.

4.5 Indien niet tijdig wordt betaald door Gebruiker, is Gebruiker in verzuim. Niettemin zal Mo2vation Gebruiker schriftelijk (al dan niet) elektronisch berichten over de niet-tijdige betaling met het verzoek om binnen vijf dagen alsnog voor betaling zorg te dragen.

4.6 Alle prijzen zijn in euros en inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven door Mo2vation.

4.7 Mo2vation behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Prijswijzigingen worden steeds vooraf schriftelijk (al dan niet elektronisch) aangekondigd door Mo2vation en hebben slechts gevolgen voor nieuwe of verlengde Overeenkomsten.

 

4.8 Indien en voor zover Gebruiker het niet eens is met prijswijzigingen, kan hij de Overeenkomst opzeggen, op de wijze zoals in dit artikel 5 bepaald.

4.9 Na het verstrijken van de vijf dagen termijn staat het Mo2vation vrij om gebruik te maken van alle rechtens toegestane middelen ter incasso van de door Gebruiker verschuldigde betaling.

4.10 Personal Training, Coaching en Small Group training dienen minimaal binnen 12 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bij annuleringen van minder dan 12 uur voor aanvang, heeft Mo2vation het recht om de kosten in rekening te brengen.

Art. 5 Looptijd, verlenging en beëindiging

5.1 De Dienst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals nader bepaald in de Overeenkomst.

5.2 De Dienst eindigt van rechtswege indien de einddatum van de overeengekomen periode is bereikt. Partijen kunnen na onderling overleg overeenkomen de Overeenkomst te verlengen voor een nader tussen Partijen overeen te komen duur.

5.3 Partijen kunnen tussentijds per e-mail de Overeenkomst per direct opzeggen. Gebruiker kan in dit geval een e-mail met vermelding van naam en adresgegevens versturen naar contact@mo2vation.nl.

5.4 Ingeval van tussentijdse opzegging en indien deze plaatsvindt binnen het tijdsbestek waarvoor Gebruiker reeds heeft betaald, heeft Gebruiker geen recht op algehele restitutie, danwel restitutie naar rato van de nog niet genoten trainingen vallend binnen datzelfde tijdsbestek.

5.5 Mo2vation heeft het recht de Dienst per direct te staken, de Overeenkomst op te zeggen, danwel zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien:

– Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard;

– Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

– De onderneming van Gebruiker wordt geliquideerd;

– Conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van Gebruiker;

– Mo2vation of een club welke Mo2vation heeft ingeschakeld ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt;

– Andere situaties zich voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Mo2vation kan worden verwacht de Dienst verder te leveren.

 

5.6 Partijen hebben het recht de Dienst per direct te staken zonder rechterlijke tussenkomst indien de andere Partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen vijf werkdagen na verzending van een aanmaning alsnog nakomt, behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6. Tekortkoming, schade & aansprakelijkheid

 

6.1 Bij niet tijdige nakoming, onbehoorlijke nakoming of algehele niet-nakoming door Gebruiker van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, is Gebruiker gehouden om de door Mo2vation geleden schade te vergoeden, waarbij alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte, zonder enig recht op korting of verrekening, voor rekening komen van Gebruiker, één en ander conform het incassotarief zoals bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorende besluiten.

6.2 Mo2vation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van overmacht, dan wel als gevolg van een omstandigheid die krachtens de wet, danwel op grond van de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen redelijkerwijze niet voor haar rekening behoort te komen.

6.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens verstaan internet, website, e-mail, applicatie, danwel security breaches op de website, ziekte, arbeidsongeschiktheid, (wilde) stakingen, natuurrampen, oorlogssituaties, extreme weersomstandigheden, etc.

6.4 Mo2vation kent de gezondheidstoestand van Gebruiker niet. Door ondertekening van het Inschrijfformulier, intakeformulier, danwel aanvaarding en akkoord met het voorstel van Mo2vation, verklaart Gebruiker gezond te zijn en dat Mo2vation mag vertrouwen op de volledigheid en juistheid van hetgeen op het intakeformulier, inschrijfformulier, etc. is vermeld door Gebruiker.

6.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en staat te alle tijden in voor het uit eigen beweging volledige en juiste informatie aan Mo2vation te doen toekomen over Gebruikers gezondheid, medische situatie, conditie, danwel andere lichamelijke afwijkingen of aandoeningen.

6.6 Gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet exact opvolgen van de door Mo2vation gegeven aanwijzingen, instructies, veiligheidsinstructies en adviezen.

6.7 Mo2vation is derhalve niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

– Voor schade ontstaan doordat Gebruiker de aanwijzingen, verzoeken, instructies, veiligheidsinstructies en adviezen van Mo2vation niet in acht heeft genomen, zoals (echter niet beperkt tot)

– het niet naar waarheid invullen van het intake-/Inschrijfformulier;

– het niet volledig, juist of duidelijk melden van gezondheids, medische, conditionele aangelegenheden, danwel andere lichamelijke afwijkingen of aandoeningen die relevant kunnen zijn voor de Dienst;

– het niet adequaat, juist of volledig opvolgen en naleven van aanwijzingen van Mo2vation tijdens de Dienst;

– het niet opvolgen van richtlijnen, aanwijzingen, instructies, veiligheidsinstructies en adviezen over het gebruik van de materialen aanwezig bij Mo2vation;

– het niet met de nodige voorzichtigheid gebruik maken van de materialen beschikbaar of in de ruimte van Mo2vation aanwezig door Gebruiker;

– het niet onder toezicht van Mo2vation gebruik maken van de materialen aanwezig in de ruimte van Mo2vation;

– Voor schade ontstaan door een reeds bestaande medische aandoening, echter tot uiting komend na de training;

 

– Voor schade ontstaan uit enige vorm van blessures, letsel, ziekten, etc. ontstaan tijdens de training of ontstaan als gevolg van het door training gebruikte materieel;

– Voor overige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, danwel gevolg schade, gederfde winst, kosten, etc.;

Tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mo2vation.

6.8 Gebruiker vrijwaart Mo2vation dan ook voor enige Schade ontstaan op de wijze zoals uiteengezet in artikel 6.7 en stelt Mo2vation hiertoe schadeloos.

6.9 Niettegenstaande het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Mo2vation te allen tijde beperkt tot één maal het factuurbedrag van Gebruiker, doch nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Door het aanvaarding van en akkoord per e-mail met het voorstel van Mo2vation en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, geeft Gebruiker Mo2vation de toestemming om te mogen aanvangen met verlening van de Dienst. Derhalve geldt het wettelijke herroepingsrecht, zoals vastgelegd in artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet.

7.2 Het bovenstaande lid geldt alleen voor de situatie waarbij het herroepingsrecht daadwerkelijk zou gelden en in het geval dat Gebruiker een consument is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 8. Wet Bescherming Persoonsgegevens

8.1 Mo2vation staat ervoor in dat verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet in strijd zullen zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens of daarmee vergelijkbare Wet- of regelgeving.

8.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Mo2vation aan te laten passen bij onjuistheden.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Mo2vation bij de uitvoering van de Dienst ontwikkelt, daaronder mede begrepen videobeelden, fotomateriaal, figuren, tekeningen, modellen, instructies en/of adviezen en werkwijzen, etc. die Mo2vation op welke wijze dan ook ter beschikking stelt, komen toe aan Mo2vation, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

9.2 Alle door Mo2vation verstrekte materialen, zoals videobeelden, fotomaterialen, tekeningen, modellen, instructies, adviezen, werkwijzen etc., zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van Gebruiker. Gebruiker is niet gerechtigd voormelde materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mo2vation tot verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen aan derden.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke en ondertekende Overeenkomst worden afgeweken.

10.2 Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Mo2vation, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.3 In geval van (dreigende) geschillen, voortvloeiend of samenhangend met deze Overeenkomst of nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen Partijen zich er voldoende voor inspannen deze in goed onderling overleg op te lossen, zo nodig door mediation. Indien tussen Partijen geen oplossing kan worden bereikt, is de bevoegde rechter te Rotterdam exclusief bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen, tenzij artikel 108 lid 2 van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing is, in welk geval de wet van toepassing is.

10.4 Indien en voor zover Gebruiker een consument is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, geldt dat Gebruiker gedurende één maand, nadat Mo2vation zich jegens Gebruiker op dit beding heeft beroepen, het recht heeft om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter